ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTOVEREENKOMSTEN VAN LEVERAGE

1. Algemeen/Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van de voorwaarden van opdrachtgever van toepassing op de tot stand koming, de inhoud en de uitvoering van alle overeenkomsten (inclusief vervolgopdrachten) tussen opdrachtnemer (=LEVERAGE) en opdrachtgever.

1.2 Afwijkende voorwaarden maken deel uit van een overeenkomst tussen LEVERAGE en opdrachtgever, indien die voorwaarden door LEVERAGE uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Een overeenkomst tussen LEVERAGE en opdrachtgever komt tot stand door het door LEVERAGE verstrekken van een schriftelijke opdrachtbevestiging.

2.2 De overeenkomst met opdrachtgever heeft geen andere inhoud dan door LEVERAGE in de opdrachtbevestiging is vermeld.

2.3 Opdrachtgever mag de uit de overeenkomst met LEVERAGE voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van LEVERAGE noch geheel noch gedeeltelijk aan een derde of derden overdragen.

3. Duur en Beëindiging

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een vooraf overeengekomen vergoeding, aantal dagdelen of uren (verder te noemen tijdseenheden), tenzij anders is overeengekomen.

3.2 De overeenkomst kan zowel door LEVERAGE als door opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van een termijn van een maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

3.3 Indien meer tijdseenheden nodig zijn om de overeengekomen werkzaamheden naar behoren te verrichten of indien een wijziging in de opdracht hiertoe aanleiding geeft, dan zal LEVERAGE de opdrachtgever hieromtrent vooraf en schriftelijk informeren. Het aantal tijdseenheden dat het overeengekomen aantal te boven gaat zal afzonderlijk gefactureerd worden.

3.4 Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn gerechtigd deze overeenkomst bij schriftelijke mededeling met onmiddellijke

ingang zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

* de wederpartij toerekenbaar te kort komt in de nakoming van een van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst;

* de wederpartij surcéance van betaling aanvraagt, failliet is verklaard of wordt ontbonden;

* bij omstandigheden van gewichtige aard, waarbij van partijen, of één der partijen, niet kan worden gevergd de overeenkomst tot de overeengekomen duur voort te zetten.

3.5 Het eindigen van deze overeenkomst om welke reden dan ook ontslaat partijen niet van de lopende verplichtingen uit

hoofde van deze overeenkomst.

4. Uitvoering opdracht

4.1 LEVERAGE ondersteunt opdrachtgever door het ter beschikking stellen van een interim manager of consultant.

4.2 LEVERAGE voert de opdracht als onafhankelijk adviseur naar eigen inzicht uit.

4.3 De in het kader van de overeenkomst verkregen gegevens zullen door LEVERAGE vertrouwelijk worden behandeld.

4.4 Het is LEVERAGE toegestaan een andere interim manager of adviseur aan te wijzen dan degene die de overeengekomen werkzaamheden uitvoert of zal uitvoeren, indien hiertoe aanleiding bestaat op grond van overmacht.

5. Vergoeding en Betaling

5.1 De door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde vergoeding wordt maandelijks gefactureerd en zal door opdrachtgever steeds worden betaald binnen 15 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Betaling dient te geschieden door overmaking van het verschuldigde op de bankrekening van LEVERAGE. Betaling van het verschuldigde aan een ander dan LEVERAGE, geldt niet als een bevrijdende betaling.

5.2 Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, danwel indien opdrachtgever surcëance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, is opdrachtgever van rechtswege in gebreke, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van LEVERAGE onmiddellijk opeisbaar terwijl LEVERAGE tevens aanspraak heeft op vergoeding van een vertragingsrente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend als een volle maand.

5.3 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijk op de invordering vallende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 350,= exclusief BTW.

5.4 Iedere betaling door opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de in vordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door opdrachtgever in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen.

5.5 Indien opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking.

5.6 Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk met motivering bekend te worden gemaakt, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht met de hele factuur te hebben ingestemd.

6. Verplichtingen LEVERAGE

6.1 LEVERAGE zal al datgene doen, wat in het kader van de opdracht in redelijkheid verwacht mag worden om de opdracht naar tevredenheid van de opdrachtgever te vervullen.

7. Verplichtingen opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever zal al datgene doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om de opdracht te doen slagen. Hieronder wordt mede verstaan dat opdrachtgever al datgene zal doen wat nodig is om participanten te doen deelnemen aan overeengekomen aktiviteiten.

7.2 Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het vorige lid vermelde verplichting, is LEVERAGE gerechtigd de opdracht te beëindigen zonder dat LEVERAGE enige aanspraak op betaling van enig te factureren bedrag verliest of verplicht is tot terugbetaling van reeds ontvangen factuurbedragen.

8. Annulering en Opzegging

8.1 In geval van afzegging brengt LEVERAGE alle reeds specifiek voor deze werkzaamheden gemaakte kosten in rekening, ongeacht de termijn van afzegging.

8.2 Indien opdrachtgever de opdrachtovereenkomst tussentijds opzegt om andere redenen dan het tekort schieten van LEVERAGE is door opdrachtgever gedurende de in artikel 3 genoemde opzegtermijn het overeengekomen honorarium verschuldigd aan LEVERAGE.

9. Aansprakelijkheid

9.1 LEVERAGE is aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een aan LEVERAGE toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn overeenkomst, indien en voorzover deze aansprakelijkheid is gedekt door zijn verzekering.

9.2 Voor zover aansprakelijk, is LEVERAGE uitsluitend aansprakelijk voor de door opdrachtgever en/of derden geleden rechtstreekse schade. Gevolgschade, bedrijfsschade en/of immateriële schade, hoe dan ook genaamd, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

9.3 Voor elke opdracht, zoals genoemd in de betreffende opdrachtbevestiging, is de totaal door LEVERAGE met betrekking tot die opdracht te vergoeden rechtstreekse schade beperkt tot het bedrag, dat opdrachtgever ter zake van deze opdracht bij gehele vervulling aan LEVERAGE verschuldigd zou zijn, met een maximum van € 25.000,=

10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van LEVERAGE niet toerekenbare oorzaak, waaronder mede wordt verstaan: ziekte en overlijden van gekwalificeerd personeel van LEVERAGE.

10.2 Indien nakoming van deze overeenkomst door overmacht tijdelijk onmogelijk is, worden de verplichtingen van

opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin nakoming van deze overeenkomst door overmacht onmogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn zowel LEVERAGE als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

10.3 Indien nakoming van deze overeenkomst reeds blijvend onmogelijk is of binnen de in het voorgaande lid vermelde termijn wordt, zijn zowel LEVERAGE als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

10.4 Indien LEVERAGE bij het intreden al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is LEVERAGE gerechtigd de reeds verrichte resp. de te verrichten prestaties in rekening te brengen en is opdrachtgever gehouden deze rekening te voldoen.

11. Toepasselijk recht/geschillen

11.1 Op elke opdracht tussen LEVERAGE en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen LEVERAGE en opdrachtgever uit hoofde van een verstrekte opdracht met betrekking tot een opdracht, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, zulks ter keuze van LEVERAGE.

 

 

Amsterdam

9 maart, 2009